Ubytovací poriadok

Platný od 1.1.2019

01. Pri nástupe na pobyt je hosť povinný preukázať sa platným identifikačným dokladom – občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.

02. Ubytovacie zariadenie poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu príslušnej kategórie.

03. Obsadenie izby je možné v deň nástupu po 14:00, uvoľnenie izby je v deň odchodu do 10:00. Ak hosť neuvoľní ubytovanie v stanovenom čase, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať ubytovanie za nasledujúci deň.

04. Ak prevádzkovateľ neurčí inak, je v celom objekte vstup so zvieratami zakázaný.

05. V čase od 22:00 do 6:00 je v celom objekte nočný kľud, ktorý je hosť povinný dodržiavať.

06. V ubytovacom zariadení je prísne zakázané fajčiť okrem miest na to presne určených. Porušenie tohto zákazu sa pokutuje!

07. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nezodpovedá za veci ubytovanými osobami vnesené do priestorov určených na ubytovanie alebo na uloženie vecí.

08. V prípade akýchkoľvek škôd, ktoré vzniknú neohľaduplným zaobchádzaním s vecami nachádzajúcimi  sa v priestoroch ubytovacieho zariadenia a jeho zariadením, je hosť (ubytovaný) povinný škodu nahlásiť a primerane znášať náklady, ktoré vzniknú ubytovateľovi pri ich odstraňovaní.

09. Ubytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť pobyt hosťa bez nároku na náhradu za ubytovanie v prípade, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení porušuje dobré mravy alebo inak porušuje ubytovací poriadok.

10. Ak si hosť vopred objedná určitý typ izby a objednávka mu bola potvrdená, účtuje ubytovacie zariadenie cenu za objednanú izbu aj v prípade, ak z vlastného podnetu ubytuje hosťa v izbe vyššieho štandardu.

11. Prevádzkovateľ zariadenia môže vo výnimočných prípadoch poskytnúť hosťovi iné ubytovanie než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatnejšie nelíši od potvrdenej objednávky.

12. Ak ubytovaný požiada o predĺženie pobytu, môže mu prevádzkovateľ poskytnúť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

13. Ubytovaný súhlasí s tým, že do jeho izby počas doby trvania jeho pobytu má právo  vstúpiť za účelom vykonania  svojich služobných povinností prevádzkovateľ alebo údržbár.

14. O prípadných návštevách na izbe je ubytovaný povinný  vopred informovať prevádzkovateľa a budú mu umožnené až po jeho súhlase, pričom prítomnosť návštevy na izbe je povolená do 22:00. Prevádzkovateľ je oprávnený od takejto návštevy žiadať identifikačný doklad. V oprávnených prípadoch je prevádzkovateľ splnomocnený návštevu neumožniť. Ak sa návšteva zdrží na izbe neobvykle dlhú dobu, viac ako 90 minút, je prevádzkovateľ oprávnený žiadať náhradu ubytovania podľa platného cenníka.

15. V izbe, rovnako ako iných priestoroch zariadenia, ubytovaný nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

16. V objekte ubytovacieho zariadenia a osobitne na izbe nie je hosťovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto sa netýka osobného počítača a drobných elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene hosťa.

17. V hoteli je na viditeľnom a ubytovaným klientom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Ubytovaní hostia sú povinní riadiť sa pri svojom pobyte týmto požiarnym poriadkom.

18. Ubytovacie zariadenie zabezpečí pri náhlom ochorení alebo zranení ubytovaného privolanie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

19. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v izbe, ani v ostatných priestoroch zariadenia.

20. Ubytovaným nie je dovolené brať do izieb športové náradie a iné predmety, ak je na ich úschovu vyhradené iné miesto.